OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
 
PRODÁVAJÍCÍ:
Radomila Hercíková
se sídlem Mochtín – Lhůta 18, 33901 Klatovy
IČ: 01204203
zapsané na Živnostenském úřadě při MěÚ Klatovy
(dále jen prodávající)
 
 
I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webu www.dortyklatovy.cz a v poznámkách na FB stránkách Dorty Klatovy , aby se s nimi mohl kupující seznámit. V těchto obchodních podmínkách jsou zároveň obsaženy i informace, které je prodávající povinen sdělit kupujícímu jako spotřebiteli ve smyslu § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. l zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen občanský zákoník).
 
 
II. Způsob uzavření smlouvy
Prodávající dodá výrobek zhotovený na zakázku (dále jen „zboží“), a to na základě finální písemné objednávky kupujícího, ve které bude zboží množstevně a druhově specifikováno, a tato objednávka bude písemně potvrzena prodávajícím. Přílohou tohoto potvrzení budou tyto obchodní podmínky. Za písemnou objednávku kupujícího se považuje i objednávka, kterou kupující učiní e-mailem nebo zprávou na FB. Každou objednávku kupujícího potvrdí obratem prodávající, a to buď e-mailem a nebo ve FB zprávě.
 
 
III. Způsob dodání
Zboží bude předáno prodávajícím kupujícímu v termínu na kterém se písemně dohodli. Vzhledem k trvanlivosti a křehkosti zboží je vždy nutné osobní předání.
Prodávající splní svůj závazek dodat zboží jeho odevzdáním kupujícímu (tj. převzetí zboží kupujícím) v místě:
a) v sídle prodávajícího a to v čase:
pondělí-čtvrtek dle domluvy
pátek 14.00-18.00
vyjímečně sobota dle domluvy
Součástí odevzdání zboží kupujícímu je daňový doklad.
 
 
IV. Cena zboží, platební podmínky
Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu předáním zboží kupujícímu, přičemž bude účtována dohodnutá cena zboží, dle platného ceníku.
Kupující má povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
Doklad musí obsahovat:
označení a číslo,
název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
předmět plnění a den dodání zboží,
udání ceny zboží
celkovou částku
Platba vyúčtované částky bude provedena i při předání zboží v hotovosti.
Prodávající má právo před uzavřením smlouvy požadovat na kupujícím rezervační poplatek ve výši 1000,-Kč, který musí být uhrazen kupujícím před uzavřením smlouvy na účet prodávajícího. Tento poplatek je nevratný při zrušení či změnách termínu objednávky ze strany kupujícího. V případě zrušení objednávky prodávajícím bude poplatek navrácen.
Tento rezervační poplatek slouží zároveň jako záloha, která bude prodávajícím zúčtována proti konečné kupní ceně.
 
 
V. Náklady na dodání
Náklady na dodání zboží nejsou.
 
 
VI. Smluvní pokuty
Smluvní pokutou se rozumí propadlý rezervační poplatek. Dále v případě porušení kupní smlouvy již nebude s kupujícím nikdy uzavřena kupní smlouva.
 
 
VI. Nebezpečí škody na zboží
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího. Popřípadě podle § 2122 občanského zákoníku
.
VII. Práva z vadného plnění a práva ze záruky a podmínky pro uplatnění těchto práv
Práva z vadného plnění i podmínky pro uplatnění těchto práv jsou upravena pro kupujícího v § 2099 až § 2112 ve spojení s § 2165 až § 2174 občanského zákoníku.
Práva ze záruky za jakost jsou upravena v § 2113 až § 2117 občanského zákoníku včetně zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě uvedených v občanském zákoníku.
Vzhledem ke krátké trvanlivosti zboží poskytuje prodávající záruku pouze 24 hodin.
Chyba při plnění ze strany prodávajícího, může být řešena nepřevzetím zboží, případně osobní dohodou na slevě zboží.
Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
 
 
VIII.
Kupující bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky se stávají součástí kupní smlouvy, která byla mezi stranami uzavřena.
 
 
V Klatovech dne:
1.1.2020

ou